DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2490.2020.32.202460

ТРАНСЛЯТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИКИ З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ СЕМАНТИКОЮ

L. ZIMAKOVA, O. TUPYTSYA

Анотація


У статті проаналізовано значення лексики з національно-культурною семантикою в поетичному тексті. З’ясовано своєрідності її контекстуально-семантичних відношень з іншими смисловими одиницями. Розкрито проблему створення етномовної картини світу тексту. Досліджено проблему трансформації національно-мовної картини світу поетичного тексту при перекладі. Визначено функціонально-прагматичний потенціал лексики з національно-культурною семантикою в поетичному тексті-оригіналі та перекладі. Розглянуто безеквівалентну лексику, яка здатна до розгортання своєї семантики в межах контексту.


Ключові слова


безеквівалентна лексика; поетичний текст, картина світу; переклад; семантика; сильна позиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Goloborodko, K. Yu. (2003). Problema mentalnogo svitu mytcya v teoriyi movnoyi kartyny svitu [The problem of the mental world of the artist in the theory of the linguistic picture of the world]. In L. A. Lysychenko (Ed.), Lingvistychni doslidzhennya [Linguistic research]: zb. nauk. pracz (Is. 10, pp. 105-112). Kharkov [in Ukrainian].

Kalashnyk, V. S. (2003). Mova poeziyi ta kartyna svitu [The language of poetry and the picture of the world]. In L. A. Lysychenko (Ed.), Lingvistychni doslidzhennya [Linguistic research]: zb. nauk. pracz (Is. 10, pp. 30-35). Kharkov [in Ukrainian].

Kanonich, S. I. (1987). Semanticheskaya situatsiya perevoda [Semantic translation situation]. In S. F. Goncharenko (Ed.), Tetradi perevodchika [Notebooks for translator]: nauchno-teoreticheskiy sbornik (Is. 22, pp. 10-16). Moskva [in Russian].

Lysychenko, L. A. (1976). Leksykologiya suchasnoyi ukrayinskoyi literaturnoyi movy. (Semantychna struktura slova) [Lexicology of Contemporary Ukrainian Literary Language. (Semantic Word Structure)]. Kharkov: Vyshha shkola [in Ukrainian].

Rolik, A. V. (1998). Ukrainskie realii v povesti N. V. Gogolia «Noch pered rozhdestvom» i priemy ikh peredachi v nemetckom perevode [Ukrainian realities in the novel by N. V. Gogol “The Night Before Christmas” and the methods of their transmission in a German translation]. In S. B. Buraho (Ed.), Mova i kultura [Language and Culture]: materialy shostoi mizhnar. konf. (Vol. III, pp. 102-104). Kyiv [in Russian].

Stavyczka, L. O. (1996). Estetyka slova u hudozhnij literaturi 20-30 rr. XX st. (Systemno-funkcionalnyj aspekt) [Aesthetics of the word in fiction in the 20-30’s of the XX century. (System Functional Aspect)]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Stepanenko, M. I. (2018). Mehanizmy formuvannya ekspresyvnoyi semantyky leksychnyh odynycz [Mechanisms of formation of expressive semantics of lexical units]. Filologichni nauky [Linguistic research], 28, 83-84 [in Ukrainian].

Vasylko, Z. S. (2003). Symvolizaciya znachennya slova v ukrayinskomu folklornomu movlenni (na materiali faunonazv u kazkax, pisnyax i paremiyax) [Symbolizing the meaning of the word in Ukrainian folklore speech]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Vinogradov, V. V. (1981). Problemyi russkoy stilistiki [Problems of Russian stylistics]. Moskva [in Russian].

Vlahov, S., & Florin, S. (1980). Neperevodimoe v perevode [Untranslated in translation]. Moskva [in Russian].

Zorivchak, R. P. (1989). Realiya i pereklad (na materiali anglomovnyh perekladiv ukrayinskoyi prozy) [Reality and translation (based on English-language translation of Ukrainian prose)]. Lviv [in Ukrainian].