Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Редакційна колегія періодичного видання пропонує вашій увазі такі вимоги до змісту й оформлення наукових робіт відповідно до останніх вимог ВАК України та загальноприйнятих міжнародних стандартів. До друку беруться статті, які відповідають галузям науки «Літературознавство», «Мовознавство» й раніше ніде не були опубліковані.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

  • постановка проблеми в загальному та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;
  • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з дослідження, теоретичне і практичне значення, можливе впровадження, перспективи наукових розробок у цьому напрямку.

Перед назвою статті, яка друкується великими буквами, зліва пишеться УДК, під ним указується ім’я і прізвище автора (авторів) і в дужках назва міста; після назви – анотація (до 100 слів, 250–300 знаків) та ключові слова (5–7 слів) українською мовою; у кінці статті наводяться список використаних джерел, ім’я і прізвище автора (авторів), назва статті, розширена анотація (не менше 200 слів, 1800–2000 знаків) та ключові слова (5–7 слів) англійською мовою, транслітерований список використаних джерел (REFERENCES) укладений відповідно до міжнародного стилю АРА наприклад:

УДК 821.161.1

ЗІНАЇДА МОСКАЛЕНКО

(Полтава)

КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ КОРОЛЕНКОЗНАВСТВА

Анотація та ключові слова (укр. м.)

Текст статті

Список використаних джерел

Ім’я та прізвище автора, назва статті (англ. м.)

Анотація та ключові слова (англ. м.)

Транслітерований список використаних джерел (REFERENCES)

Орієнтовний обсяг статті – до 40000 друкованих знаків (1,0 др. арк.).

Оскільки анотація англійською мовою – це самостійне джерело інформації, що використовується в наукометричних базах, бажано, щоб її структура була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the…»; «In this article, I explore…»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного і практичного значення роботи («The article gives a detailed analysis of…»); опис методології дослідження; основні результати («This article reports the results of a…»; «The main idea of the article is…»), висновки («The article is of interest to…»); цінність проведеного дослідження («The article is of great help to…»).

Використана в статті література (першоджерела) вказується після тексту статті, розміщується обов’язково в алфавітному порядку й оформлюється згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» http://www.nbuv.gov.ua/node/933 

Словосполучення СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ друкується посередині великими буквами.

Посилання на першоджерела наводять відповідно до міжнародного стилю APA. Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про автора праці (редактора/укладача/назву, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання в круглих дужках. Наприклад: Згадуючи Полтаву часів визвольних змагань (Соловей, 1994) або Згідно даних Д. Соловей (1994), у 1919 р. ПССТ стала притулком для українців-утікачів з інших місцевостей.

Декілька першоджерел в одному посиланні відокремлюються крапкою з комою, наприклад: (Соловей, 1994; Мироненко, 2002).

Література іноземною мовою вказується після українських і російських першоджерел з усіма вихідними даними (автор, назва статті, де надрукована, місце та рік видання, сторінки тощо) в алфавітному порядку. У списку використаних джерел повинні бути тільки першоджерела, на які є посилання в статті. Якщо посилань немає, список літератури не потрібний.

Транслітерований список використаних джерел (REFERENCES) оформлюється відповідно до міжнародного стилю APA і розміщується в останній частині англомовного блоку метаданих. Назва REFERENСЕS друкується посередині великими буквами.

REFERENCES необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список використаних джерел, наданий українською/російською мовами, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються у списку, наведеному латиницею, але дещо видозмінено.

Цитований матеріал наводиться в алфавітному порядку за прізвищем автора (редактора/укладача, якщо немає автора) без нумерації!

При переліку кількох авторів окремої роботи використовуйте амперсанд (&) замість слова «і» перед іменем останнього автора. Наприклад: Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audenrode, M. V., & Royer, J.

Якщо джерело без автора, його необхідно розподілити за першою літерою назви.

Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по ширині без відступів. Якщо джерело займає кілька рядків, тоді перший рядок опису вирівнюється по ширині без відступів, а наступні рядки мають «висячий відступ» (використовуйте клавіші Ctrl+T). Наприклад: 
Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.). 
Thousand Oaks, CA: Corwin.

Назви книг, журналів зазначаються без скорочень і виділяються курсивом.

Для перекладу прізвищ авторів, назв статей, книжок, видавництв тощо радимо користуватися онлайн-конвертерами окремо для української та російської мов:

Нижче наведено зразки для опису джерел українською/російською мовою (за різними типами матеріалів) разом із прикладами. Для англомовних джерел використовуються ті самі схеми, проте в них немає зазначення транслітерованого варіанту назви.

Стаття з періодичного видання

Ivanova, I. (2017). Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Filolohichni nauky [The Philological Sciences], 3, 71, 70?76 [in Ukrainian].

Книга

Savchenko, A., Cherkavskaya, O., Rudenko, B., & Bolotov, P. (2010). Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Poltava: Poltava-Media [in Ukrainian].

Змістова частина книги (розділ, стаття)

Franchuk, V. Yu. (2012). Vtracheni nadii [The lost hopes]. In V. V. Zhaivoronok (Ed.), Oleksandr Opanasovych Potebnia. Storinky zhyttia i naukovoi diialnosti [Oleksandr Opanasovych Potebnia. The pages of life and scientific career] (pp. 111–134). Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Стаття з електронного періодичного видання

Hsues, C. (2010). Weblog-based electronic portfolios. Education Technology Research, 58(2), 11-27. Retrieved from http://elibrary.It/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Kaliningrad/Uchebnye-e-pub/

Стаття зі збірника доповідей конференцій

Jossang, A.,&Maseng, T. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

Дисертація та автореферат дисертації

Savchenko, A. P. (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature] (Extended abstract of PhD diss.). Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Poltava [in Ukrainan].

Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, то на початок посилання виносять дані про нього, наприклад:

Savchenko, A. P. (Ed.) (2010) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature], Poltava: Poltava-Media.

В іншому разі на початок посилання виносять назву організації (установи), що видала матеріал, наприклад:

Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature], Poltava: Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University.

Слово «видавництво» («publishing») тощо в посиланні не вказується; зазначається лише назва видавництва чи організації, наприклад:

Savchenko A. P. (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Poltava: Poltava-Media (а не Poltava: Publishing «Poltava-Media» або Poltava: Poltava-Media Publishing).

Цитати з наукових видань подаються тією мовою, якою написано статтю до збірника наукових праць «Філологічні науки», а з художніх творів – мовою оригіналу або в перекладі (українською, російською). У тексті цитати оформлюються за зразком « », або «“ ”».

Стаття набирається в текстовому редакторі Місгоsоft Wогd без автоматичного й ручного розподілу переносів; гарнітура – Тіmеs New Rоmап; кегль – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см; формат – А 4; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 3 см; сторінки нумерувати, кількість рядків на сторінці – до 30. У тексті статті не можна використовувати підкреслень. Графічні об’єкти чи малюнки, використані у статті, додатково подаються у вигляді окремих файлів у форматі РСХ, ВМР (розподільна здатність 300 dрі).

На окремій сторінці наводяться відомості про автора: науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, індекс ORCID; адреса, номер телефону, e-mail. Наприклад:

Москаленко Зінаїда Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, індекс ORCID; адреса, телефон, e-mail.

До редакції за e-mail адресою philnauk_poltava@ukr.net необхідно надіслати:

  • електронну версію статті у форматі RTF;
  • відомості про автора;
  • копію документа про оплату.

Статті аспірантів і дописувачів без наукового статусу до наукових рубрик мусять супроводжуватися відгуком наукового керівника, засвідченим в установленому порядку.

До друку також беруться рецензії на монографії, наукові збірники, посібники, хроніка наукових подій (обсяг до 5 стор.).

Матеріали публікуються за кошти авторів. Вартість однієї сторінки друкованого тексту – 40 грн. Одноосібні статті докторів наук видаються безкоштовно. Квитанцію про оплату публікації слід надіслати до редакції після повідомлення про прийняття статті до друку.