DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2490.2019.31.195632

ПОЕТИКА ПРИРОДНИХ ЛОКУСІВ ХУДОЖНЬОЇ СТРУКТУРИ ТОПОСУ МІСТА У ТВОРАХ Т. ШЕВЧЕНКА

D. BOKLAKH

Анотація


Статтю присвячено дослідженню природних локусів як складників урбанізованого світу топосу міста творів Т. Шевченка. Природні локуси інтерпретовано крізь призму натурфілософської моделі рецепції навколишньої дійсності. Докладно схарактеризовано семіотико-символічні параметри відтворення локусів. З’ясовано, що локуси довкілля у творах одухотворюють цивілізаційний просторовий континуум топосу міста, впливаючи на свідомий та позасвідомий початки героїв. Виокремлено художню специфіку та продемонстровано різноманітність природних локусів.

Ключові слова


поетика локусів; природні локуси; натурфілософська модель; символіка локусів; семіотика локусів; геопоетика; топос міста

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamchik, V. V. (2008). Polnaya entsyklopediya simvolov i znakov [Full Encyclopedia of Symbols and Signs]. Minsk: Harvest [in Russian].

Agapkina, T. A., Tolstoy, N. I., & et al. (Eds.) (2004). Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary] (Vol. 3, K–P). Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya [in Russian].

Alekseyenko, V. V. (Ed.) (2008). Noveishaya entsyklopediya simvolov, znakov i emblem [The newest encyclopedia of symbols, signs and emblems]. Rostov na Donu; Moskva: Vladis: RIPOL Klassik [in Russian].

Barabash, Yu. Ya. (2001). «Koly zabudu tebe, Yerusalyme…» Hohol i Shevchenko. Porivnyalno-typolohichni studiyi [«When I forget you, Jerusalem ...» Gogol and Shevchenko. Comparative-typological studios]. Kharkiv: Akta [in Ukrainian].

Boron, O. V. (2005). Poetyka prostoru v tvorchosti Tarasa Shevchenka [The poetics of space in the works of Taras Shevchenko]. Kyiv: Agentstvo “Ukraina” [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Unabridged defining dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Ukraine: VTF “Perun” [in Ukrainian].

Curtsius, E. R. (2007). Yevropeiska literatura ta latynske seredniovichchya [European Literature and Latin Middle Ages]. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Gritsanov, A. A. (2003). Noveyshiy filosofskiy slovar [Newest Philosophical Dictionary]. Minsk: Knizhnyi dom [in Russian].

Hegel, G. W. F. (1975). Entcyklopediya filosofskikh nauk [Encyclopedia of Philosophy] (Vol. 2). Moskva: Mysl [in Russian].

Kerlot, Kh. (1994). Slovar simvolov [Symbol Dictionary]. Moskva: REFL-book [in Russian].

Kotsura, V. P., Potapenko, O. I., & Kuibeda, V. V. (Eds.). (2015). Entsiklopedychnyi slovnyk symvoliv kultury Ukrainy [Encyclopedic dictionary of culture symbols of Ukraine]. Korsun-Shevchenkivskyi, Ukraine: FOP Havryshenko V. M. [in Ukrainian].

Levytskiy, V. (2015). Nasnaha i motoroshnist «innoho krayu»: urbanizm v literaturnykh tvorakh Tarasa Shevchenka [Inspiration and horror of the «other land»: urbanism in writings by Taras Shevchenko]. Slovo i chas [A Word and time], 3, 28-36 [in Ukrainian].

Schelling, F. V. J. (1998). Idei k filosofiyi prirody kak vvedeniye v izucheniye etoi nauki [Ideas to the philosophy of nature as an introduction to the study of this science]. Sanrt-Petersburg: Nauka [in Russian].

Sheinina, E. Ya. (2001). Entsyklopediya simvolov [Encyclopedia of Symbols]. Moskva; Kharkov: Izdatelstvo AST: Torsing [in Russian].

Shevchenko, T. G., Zhulinskii, M. G. (Ed.). (2003a). Povne zibrannia tvoriv [Collected Works] (Vol. 1: Poetry of 1837-1847). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Shevchenko, T. G., Zhulinskii, M. G. (Ed.). (2003b). Povne zibrannia tvoriv [Collected Works] (Vol. 2: Poetry of 1847-1861). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Shevchenko, T. G., Zhulinskii, M. G. (Ed.). (2003c). Povne zibrannia tvoriv [Collected Works] (Vol. 3: Dramatic works. Novels). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Shevchenko, T. G., Zhulinskii, M. G. (Ed.). (2003d). Povne zibrannia tvoriv [Collected Works] (Vol. 4: Novels). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Yaroshovets, V. I. (Ed.). (2006). Istoriya filosofiyi: slovnyk [The history of Philosophy: dictionary]. Kyiv: Znannya Ukrainy [in Ukrainian].