DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2490.2020.32.202457

ВЛАСНЕ-ПОЯСНЮВАЛЬНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ: СТАТУС, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ

O. NOVIKOVA

Анотація


Статтю присвячено визначенню статусу власне-пояснювальних синтаксичних конструкцій у сучасній лінгвістиці. Установлено, що засоби утворення власне-пояснювальних одиниць залежать від характеру пояснювальних відношень. У складі висловлювання повторне позначення має різні цілі: конкретизацію, перелік окремих випадків, різновидів, наведення прикладу, роз’яснення, тлумачення, вказівку на можливість двоякої назви. Окреслено структурно-семантичне різноманіття власне-пояснювальних конструкцій, функціональні особливості, морфологічні вияви, частотність уживання в текстах функціональних стилів сучасної української літературної мови.

Ключові слова


ускладнене речення; власне-пояснювальні конструкції; функції; семантична група; стилістичний вияв

Повний текст:

PDF

Посилання


Chuglov, V. I. (2011). O poyasnitelnykh konstruktsiyakh i ikh raznovidnostyakh. [About explanatory constructions and their varieties]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologicheskie nauki [Bulletin of the Cherepovets State University. Philological sciences], 4, 3, 127-132 [in Russian].

Chuglov, V. I. (2012). Oslozhnennoe predlozhenie: polupredikativnye i poiasnitelnye konstruktcii v sovremennom russkom literaturnom iazyke (strukturno-semanticheskii aspekt) [Complicated sentence: semi-predictive and explanatory constructions in the modern Russian literary language (structural and semantic aspect)]. (Extended abstract of D diss.). Volgogradskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet. Iaroslavl [in Russian].

Fomina, N. S. (2009). Sintaksicheskie konkretizatory kak stileobrazuyushchee sredstvo v proze N. S. Leskova [Syntactic concretizers as an instrument of style formation in N. S. Leskov’s prose]. (PhD diss.). Petrozavodskiy gosudarstvennyy universitet. Petrozavodsk [in Russian].

Hlazova, S. M. (2016). Poiasniuvalno-ototozhniuvalni vidnoshennia u spetsyfichnykh syntaksychnykh konstruktsiiakh hazetnoi movy [Explanatory identification of syntactic structures in newspaper texts]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Scientific notes of Berdyansk State Pedagogical University], XI, 41-47 [in Ukrainian].

Hlazova, S. M. (2005). Poiasniuvalno-ototozhniuvalni konstruktsii v ukrainskii movi: semantyka, hramatyka, prahmatyka [Explanatory and identification constructs in Ukrainian: semantics, grammar, pragmatics]. (Extended abstract of PhD diss.). G. Skovoroda′s Kharkiv National Pedagogical University. Kharkiv [in Ukrainian].

Ivanushkina, G. F. (1973). Bessoyuznye slozhnye poyasnitelnye predlozheniya v sovremennom literaturnom yazyke [Comprehensive explanatory sentences in modern literary language]. (Extended abstract of PhD diss.). Moskva [in Russian].

Moisiienko, A. K. (2009). Suchasna ukrainska mova. Syntaksys prostoho uskladnenoho rechennia [Modern Ukrainian language. The syntax of a complicated sentence]. Kyiv [in Ukrainian].

Priyatkina, A. F. (1990). Russkyi yazyk: Syntaksys oslozhnennoho predlozhenyia [Russian language: Complicated sentence syntax]. Moskva: Vysshaia shkola [in Russian].

Priyatkina A. F. (2001). To est. A imenno. Imenno. Kak-to. Bud to. Kak-sravnitelnyiy [I.e. Namely. Exactly. Somehow. Whether. As a comparative]. Slovar sluzhebnyih slov russkogo yazyika [Dictionary of official words of the Russian language.] (pp. 131-167, 189-229). Vladivostok [in Russian].

Shvedova, N. Iu. (Ed.). (1980). Russkaia hrammatyka [Russian grammar]. Moskva: Nauka [in Russian].

Slynko, I. I., Huivaniuk, N. V., & Kobylianska, M. F. (1994). Syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy. Problemni pytannia [Syntax of the modern Ukrainian language. Problematic issues]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].